Vitaliteit verblijfsrecreatie Overijssel in kaart gebracht

Vitaliteit verblijfsrecreatie Overijssel in kaart gebracht

Hoe staat de verblijfsrecreatie in Overijssel ervoor en welke kansrijke ontwikkelmogelijkheden zijn er voor de sector? Deze vragen zijn in 2019 gesteld aan het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd in opdracht van Gastvrij Overijssel voor de regio’s Noordwest Overijssel, Salland en Twente . Een vitale verblijfsrecreatieve sector is namelijk van groot belang voor een toekomstbestendig aanbod in onze provincie. De verblijfsrecreatiesector in Overijssel is over het algemeen vitaal: 74% van de circa 150 onderzochte bedrijven zijn volgens het onderzoek vitaal, voor 7% van de bedrijven ziet het onderzoeksbureau geen recreatieve toekomst meer.

 Vitale verblijfssector in Overijssel

Uit het onderzoek blijkt dat de onderzoeksregio’s over het algemeen een vitale verblijfssector hebben. Om de vitaliteit te bepalen is gekeken naar de toeristische kwaliteit van een bedrijf én naar het perspectief voor de toekomst. Bij kwaliteit is onder andere gekeken naar gasttevredenheid, uitstraling, onderhoud, eigentijdsheid en ondernemerschap. Bij het toekomstperspectief is gekeken naar de visie en ambities van de ondernemer, financiële situatie, investeringsplannen en de bezetting. Het onderzoek is uitgevoerd onder circa 150 hotels, kampeer- en bungalowbedrijven. Jan Jaap Thijs van het Bureau voor Ruimte en Vrije Tijd: “Uit het onderzoek komt naar voren dat bijna driekwart van de bedrijven (74%) vitaal is, waarvan zelfs 14% echte voorlopers in de sector zijn. Deze bedrijven hebben een voorbeeld functie voor de provincie. We zien dat de meeste bedrijven bezig zijn met het maken van nieuwe plannen voor de toekomst, investeren en het doorvoeren van kwaliteitsverbeteringen. Ook zijn ze bezig met de gasttevredenheid, maken ze een duidelijke doelgroepkeuze en is het onderhoud en ondernemerschap goed”. Maar voor 26% van de bedrijven geldt dat de kwaliteit en het toekomstperspectief niet zo positief is. Hierbij is diverse problematiek reden tot zorg. Voor deze bedrijven is een impuls nodig voor de toekomst om verdere achteruitgang te voorkomen.

Voor een deel van deze bedrijven (7%) wordt door het bureau zelfs geen toekomst gezien als toeristisch bedrijf. Thijs: “Voor deze bedrijven is het advies om in te zetten op een, veelal complexe, transformatie van de verblijfsaccommodatie naar andere functies”.

 Actualiteit: coronacrisis

Dit onderzoek heeft plaats gevonden voordat de coronacrisis zorgde voor drastische beperkte maatregelen in Nederland. Dit heeft een enorme impact op de sector. Vooral de kampeersector en groepsaccommodaties zijn, met name in het voorjaar, hard geraakt. Dit onderzoek geeft een beeld van vóór de crisis. Het maakt het onderzoek enerzijds gedeeltelijk al achterhaald, anderzijds wellicht juist des te actueler, omdat het als een nulmeting beschouwd kan worden van voordat de crisis uitbrak. Het maakt het des te urgenter om met de vitaliteit van de sector aan de slag te gaan.

 Kansen voor onderscheidend aanbod

Naast de vitaliteit heeft het onderzoeksbureau ook gekeken naar de diversiteit van het aanbod voor 167 verblijfsrecreatie bedrijven. Hieruit komt naar voren dat het aanbod veelal eenzijdig is met weinig keuzemogelijkheden voor de consument. Er liggen voornamelijk kansen om te ontwikkelen voor meer onderscheidend aanbod. Denk hierbij aan accommodaties die bijzonder, verrassend, inspirerend of juist back-to-basic zijn. De consument zoekt daarnaast steeds meer naar stijlvolle en luxe accommodaties, hiervan is maar weinig aanbod in de regio.

 Vervolgstappen

Gastvrij Overijssel, met haar partners; MarketingOost, de gemeenten in Overijssel en brancheorganisaties HISWA-RECRON en Koninklijke Horeca Nederland, hebben de ambitie uitgesproken dat zij met de uitkomsten van het onderzoek aan de slag willen. Overijssel wil gezamenlijk werken aan een vitale toeristische sector. In de regio’s is er het besef dat een integrale aanpak, breder dan vanuit de vrijetijdseconomie alleen, noodzakelijk zal zijn om alle uitdagingen het hoofd te bieden en alle kansen te grijpen. Er zijn twee actuele voorstellen die besproken zijn in de Provinciale Staten van de provincie Overijssel die relevantie hebben voor het advies:

·        Er is een investeringsvoorstel Gastvrij Overijssel 2020-2023 neergelegd met de focus op de bovenkant van de markt (middenmoters en voorlopers)

·         Daarnaast is een bestuurlijk kwartiermaker gestart met een traject om te komen tot een organisatiestructuur voor de aanpak voor de onderkant van de markt (zorgenkindjes en achterblijvers). In de komende maanden zal dit nader vorm gaan krijgen.

 Voor meer informatie: www.kennisplatformoost.nl/vitaliteit-verblijfsrecreatie-in-kaart-gebracht/

Publicatiedatum: woensdag 4 november 2020