Overheidsregelingen en loketten

MarketingOost maakt deel uit van de Taskforce Gastvrij Overijssel en  heeft daarmee intensief contact en afstemming met provincie, gemeenten en brancheorganisaties.  Ondernemers met vragen kunnen terecht bij onze Helpdesk.

Op deze webpagina vindt u een overzicht van de landelijke en regionale maatregelen voor de vrijetijdseconomie. Economie brede en politieke trends, onderzoeken en updates delen we wekelijks via de pagina 'corona updates - economiebreed en in de sector'.

Laatste update: 31 augustus 2020

informatie van de Rijksoverheid:

Culturele sector krijgt extra ondersteuning 

Coronaregeling Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb-ondernemers gaat door tot in 2021

Sociaal pakket van 1,4 miljard biedt hulp bij baanverlies en schulden

Tozo-uitkering voor zelfstandig ondernemers tot 1 juli 2021 verlengd

Negen maanden verlenging voor NOW

Kabinet verlengt coronasteun banen en economie tot en met 2021

Aangepaste noodverordeningen in IJsselland en Twente

De Veiligheidsregio IJsselland en Twente hebben de noodverordening eind augustus aangepast naar aanleiding van de meest recente ontwikkelingen.

 Bekijk de Veiligheidsregio IJsselland

Bekijk de Veiligheidsregio Twente

Digitaliseringsvoucher voor ondernemers in Overijssel

"Tijdens de lockdown zagen we overal in Overijssel lichtpuntjes ontstaan; organisaties, personen en verenigingen die juist in deze periode met mooie initiatieven kwamen. We zijn trots op de ondernemende mentaliteit, veerkracht en creativiteit in Overijssel. Met dit bericht informeer ik je over een subsidieregeling om deze veerkracht te ondersteunen." 

Lees de brief van gedeputeerde Roy de Witte over de digitaliseringsvoucher, die vanaf 12 juli beschikbaar is

Ondernemers kunnen kosten eHerkenning compenseren

De overheid lanceert een compensatieregeling voor het gebruik van eHerkenning, het inlogsysteem voor organisaties. Om aangifte te doen via Mijn Belastingdienst Zakelijk, het nieuwe portaal voor ondernemers, heeft u DigiD of eHerkenning nodig. eHerkenning is niet gratis. Dankzij de nieuwe compensatieregeling kunnen organisaties toch kosteloos aangifte doen.

Ondernemers kunnen Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb aanvragen

Mkb-ondernemers die direct geraakt zijn door de diverse kabinetsmaatregelen om het coronavirus in te dammen, kunnen vanaf dinsdag 30 juni 2020 de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) aanvragen. Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van 50.000 euro voor juni tot en met september 2020.

Regeling NOW 2.0 wordt 25 juni gepubliceerd

Het kabinet publiceert donderdag 25 juni de nieuwe NOW-regeling met daarin de voorwaarden vandeze subsidie uit het tweede noodpakket (juni t/m september). Bedrijven kunnen naar verwachting de NOW-subsidie vanaf 6 juli bij UWV aanvragen. De NOW uit het tweede noodpakket is een voortzetting van het eerste noodpakket, maar kent enkele wijzigingen. Zo is het subsidietijdvak verlengd naar vier maanden.

Bedrijven met minstens twintig procent omzetverlies kunnen met de NOW een tegemoetkoming van maximaal negentig procent van hun loonkosten krijgen, naar rato van hun omzetverlies.

De NOW 2.0 kent ook nieuwe voorwaarden.

Aanvragen tegemoetkoming TOFA vanaf 22 juni ingediend

Flexwerkers die door de coronacrisis hun inkomsten (grotendeels) zijn kwijtgeraakt en geen uitkering kunnen krijgen, kunnen vanaf 22 juni een aanvraag doen voor de tegemoetkoming TOFA.

Om van de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) gebruik te kunnen maken, moeten flexwerkers in februari van dit jaar een sv-loon hebben gehad van minimaal € 400. Daarvan moeten zij in april minimaal de helft hebben verloren. Tegelijkertijd mag hun sv-loon in april ook niet hoger zijn geweest dan € 550.

Uitbreiding op ondernemersregelingen noodpakket banen en economie

Ondernemers en werkenden krijgen ook de komende periode financiële ondersteuning vanwege de aanhoudende impact van het coronavirus. Het kabinet heeft het al eerder verlengde noodpakket banen en economie verder uitgebreid. De maatregelen lopen nu een maand langer door tot 1 oktober 2020. De belastingvrije tegemoetkoming (TVL) voor MKB-ondernemers om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen, is verhoogd tot een maximum van € 50.000 (was € 20.000). De tweede tranche van de Corona Overbruggingslening (COL), die bijdraagt aan de verbetering van de liquiditeitspositie van innovatieve bedrijven (startups en scale-ups), is verhoogd naar € 200 miljoen (was € 150 miljoen).

Steunpakket voor zelfstandig ondernemers uitgebreid (Tozo-2)

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) krijgt een vervolg. De noodregeling voor zelfstandig ondernemers die eind mei afloopt, wordt met drie maanden verlengd  tot eind augustus.

Als u nu gebruik maakt van Tozo uitkering levensonderhoud kunt u, als u aan de voorwaarden van de vervolgregeling voldoet uw Tozo-uitkering verlengen. Ook zelfstandigen die nog geen gebruik hebben gemaakt van Tozo kunnen ondersteuning aanvragen als zij aan de voorwaarden voldoen.

Tozo 2 kunt u vanaf 1 juni tot met 31 augustus aanvragen bij uw woongemeente. De startdatum van de aanvraagmogelijkheid kan per gemeente verschillen. U kunt met terugwerkende kracht aanvragen vanaf 1 juni. Voor verlengde aanvragen kunnen gemeenten een verkort aanvraagformulier gebruiken. Houd voor meer informatie de website van uw gemeente in de gaten.

Wijzigingen in NOW-regeling bij noodpakket 1 en 2

Het kabinet wil de werkgelegenheid beschermen tijdens de coronacrisis. Daarom is de loontegemoetkomingsregeling NOW sinds maart onderdeel van het economisch noodpakket. Om zoveel mogelijk bedrijven snel te bereiken, is de regeling generiek. Niettemin probeert het kabinet waar het kan oplossingen te vinden voor bedrijven die tussen wal en schip dreigen te vallen, en drempels weg te nemen in de NOW zodat meer getroffen bedrijven bereikt kunnen worden. Met een wijziging van de huidige NOW-regeling en in de verlenging van de NOW-regeling tijdens de komende maanden, komen er onder meer wijzigingen voor seizoenbedrijven, bij bedrijfsovernames en voor bedrijven die in januari een loonsom van 0 euro hadden.

KVK Corona regelingencheck

Op basis van een paar vragen, krijg je inzicht in de (fiscale) regelingen die mogelijk op jouw bedrijf van toepassing zijn. Het is een snelle check die leidt naar de voor jou belangrijkste regelingen. Niet alle regelingen zijn opgenomen en er blijven uitzonderingen.

Corona-aanpak: de volgende stap voor horeca & cultuur

Horeca - 1 juni vanaf 12.00 uur

Restaurants en cafés mogen open, onder voorwaarden:

 • een maximum van 30 gasten (dus exclusief personeel);
 • bezoekers moeten reserveren;
 • iedereen houdt 1,5 meter afstand (behalve mensen uit hetzelfde huishouden);
 • in een checkgesprek vooraf tussen ondernemer en klant wordt ingeschat of bezoek risico’s oplevert.

Op terrassen geldt geen maximum aantal personen. Wel moet iedereen aan een tafel zitten en 1,5 meter afstand tot elkaar houden (behalve mensen uit hetzelfde huishouden).

Culturele instellingen – 1 juni vanaf 12.00 uur

Film-, theater- en concertzalen mogen open onder voorwaarden:

 • een maximum van 30 mensen in het publiek;
 • bezoekers moeten vooraf reserveren;
 • een checkgesprek vooraf om te bepalen of een bezoek risico’s oplevert;
 • iedereen houdt 1,5 meter afstand tot elkaar.
 • Musea en monumenten mogen open als bezoekers vooraf kaartjes kopen en een checkgesprek voeren. Het max. aantal bezoekers is gebouwafhankelijk. Er moet 1,5 meter afstand worden gehouden.
 • Muziekscholen en centra voor de kunsten kunnen open. Er geldt een maximumaantal van 30 personen per gebouw, die 1,5 meter afstand moeten houden.
 • Festivals zijn toegestaan als ze voorstellingen presenteren voor maximaal 30 bezoekers die 1,5 meter afstand houden. (UPDATE: deze specifieke zin die online stond op Rijksoverheid.nl was de volgende ochtend verdwenen, EventBranche.nl doet navraag)

Meer informatie is te vinden op de site van Rijksoverheid

AWVN breidt NOW-tool uit

Met de tijdelijke noodmaatregel overbrugging behoud werkgelegenheid (NOW) kun je subsidie aanvragen en een voorschot op je loonkosten krijgen. Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN) heeft de bestaande NOW-tool uitgebreid: leden die de tool invullen krijgen nu ook de verwachte feitelijke subsidie (nacalculatie). Je kunt de noodzakelijke correcties afzonderlijk invullen (maand- of 4-wekenbasis). Eventuele kortingen op de subsidie kun je uitsplitsen. Daarnaast krijg je extra uitleg en ondersteuning bij correcties op de loonsom.

In de uitgebreide NOW-tool wordt op basis van je verwachte loonsom in het 3e t/m 5e loonaangifte-tijdvak berekend of je een terugvordering of een nabetaling op het verkregen voorschot kunt verwachten.

6 nieuwe belastingmaatregelen vanwege de coronacrisis

 Het kabinet treft zes nieuwe belastingmaatregelen om  ondernemers in deze lastige tijden te ondersteunen.

1. Een verlaging van het gebruikelijk loon bij omzetdaling
Ook als de onderneming minder of geen omzet behaalt, moet deze belasting (loonheffing) nog steeds worden betaald. Nu mogen deze ondernemers tijdelijk van een lager loon uitgaan, in verhouding tot de omzetdaling van het bedrijf.

2. Maatregel voor ZZP’ers: versoepeling urencriterium
Om te voorkomen dat ondernemers het recht op de aftrek verliezen zal de Belastingdienst er van 1 maart 2020 t/m 31 mei 2020 van uitgaan dat deze ondernemers ten minste 24 uren per week aan de onderneming hebben besteed, ook als ze die uren niet daadwerkelijk hebben besteed. Voor ondernemers die sterk seizoensafhankelijk werken, zoals in de horeca of festivalbranche, wordt ook geregeld dat ze onder de versoepeling vallen.

3. Werkkostenregeling
Via de werkkostenregeling kunnen werkgevers onbelaste vergoedingen aan werknemers geven. De vrije ruimte wordt eenmalig verhoogd. Werkgevers die daar ruimte voor hebben kunnen hun werknemers in deze moeilijke tijd extra tegemoet te komen, bijvoorbeeld door het verstrekken van een bloemetje of een cadeaubon. Dit kan ook een boost geven aan sectoren die sterk getroffen zijn door de crisis.

4. Fiscale coronareserve in de vennootschapsbelasting
Voor bedrijven mogelijk om voor de vennootschapsbelasting het verwachte verlies voor het jaar 2020 door de coronacrisis als fiscale coronareserve ten laste van de winst van het jaar 2019 te brengen.

 5. Uitstel inwerkingtreding wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap
Het wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’, dat als doel heeft om fiscaal gedreven belastinguitstel door directeur-grootaandeelhouders (dga’s ) te ontmoedigen, wordt een jaar uitgesteld.

6. Betaalpauze voor hypotheekverplichtingen
Kredietverstrekkers zoals banken willen klanten de mogelijkheid bieden een betaalpauze van rente en aflossing aan te gaan voor maximaal zes maanden, als zij tijdens de coronacrisis tijdelijk niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen.

Verdere uitbreiding en versoepeling regelingen voor ondernemers

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) vult de financiële ondersteuning voor ondernemers vanwege het coronavirus verder aan én vereenvoudigt de voorwaarden van regelingen. Daardoor worden tienduizenden extra ondernemers geholpen. De criteria voor de regelingen Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB) en Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) zijn versoepeld. Ook maakt staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) vandaag bekend het subsidieplafond van de zogenoemde SEED Capital-regeling voor 2020 bijna anderhalf keer zo groot te maken.

Voor de vrijetijdssector is dit met name interessant voor ondernemers waarbij het vrijetijdsproduct hun nevenactiviteit is. De uitbreiding betreft namelijk ondernemers die geen aanspraak kunnen maken op de TOGS-regeling met hun geregistreerde hoofdactiviteit, terwijl dit wel het geval zou zijn op basis van hun geregistreerde nevenactiviteit.

Werkkostenregeling verruimd naar 3%

Het fiscale pakket dat staatssecretaris Vijlbrief op 23 april presenteerde om ondernemers verder te ondersteunen, bevat onder meer een verruiming van de werkkostenregeling. CLC-VECTA, Platform Promotional Products (PPP) en Ondernemend Nederland (ONL) hebben zich hiervoor in de afgelopen week ingezet. De verruiming geldt voor werkgevers met een loonsom tot € 400.000 euro. De vrije ruimte voor deze werkgevers wordt van verhoogd van 1,7 naar 3%.

Overbruggingskrediet gericht op startups en scale-ups vanaf 29 april beschikbaar

Vanaf 29 april 2020 kunnen groeibedrijven een aanvraag indienen voor een speciaal overbruggingskrediet, de zogenaamde Corona-Overbruggingslening (COL). Dit kan bij de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s), die deze regeling op verzoek van het kabinet uitvoeren. Dit overbruggingskrediet voor startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers, waarvoor het kabinet zelf in eerste instantie 100 miljoen euro beschikbaar stelt, is eerder deze maand al door het kabinet aangekondigd.

Corona Calculator voor getroffen ondernemers

Bereken hoe corona-regelingen uw onderneming helpen

Met behulp van de tool, een initiatief van VNO-NCW en MKB Nederland,  krijgt u direct inzicht in de relevante steunregelingen van overheden en financiële instellingen

Ga naar de Corona CalculatorLijst SBI-codes  uitgebreid

De Rijksdienst voor Ondernemen heeft de lijst met SBI-codes uitgebreid  met  bedrijven die in aanmerking komen voor Tegemoetkoming Schade COVID-19 (TOGS).   Landelijk is actief lobby gevoerd deze lijst uit te breiden. Zo zijn onder meer de kampeerterreinen en jachthavens  toegevoegd. 

Bekijk de uitgebreide lijst op de site van RVO

  

De TOGS ,  waarbij de vergoeding maximaal €4.000,- bedraagt, kan vanaf 27 maart tot en met 26 juni 2020 worden aangevraagd. De  sectoren die op 7 april aan de lijst zijn toegevoegd, kunnen vanaf nu ook de vergoeding aanvragen. Het RVO vraagt bedrijven die niet dringend behoefte hebben aan de uitkering nog enkele dagen te wachten, in verband met  de kans op uitval van de systemen.

Bekijk de pagina tegemoetkoming schade COVID-19

TOGS nu ook voor B&B’s

Positief nieuws voor eigenaren van B&B’s met eigen entree. Vanwege een wijziging in de voorwaarden van de TOGS, is het nu mogelijk om een beroep te doen op de financiële tegemoetkoming van € 4.000,- van de overheid.

Valt u nog steeds buiten de regeling en vindt u dat uw bedrijf is gekoppeld aan de verkeerde SBI code? Op deze pagina van de Rijksoverheid  kunt u aangeven dat u vindt dat de SBI code van uw bedrijf aangepast moet worden.

Verdere financiële maatregelen voor ondernemers


Alle (landelijke) maatregelen op een rij? Bekijk deze  PDF (versie: 3 april 2020)

Rekenhulp omzetverlies

Veel werkgevers hebben het moeilijk, nu hun bedrijfsvoering deels of helemaal is stilgevallen. Het kabinet wil het mogelijk maken dat werkgevers hun personeel kunnen blijven doorbetalen, zodat niemand hoeft te worden ontslagen. Werkgevers die over een periode van 3 maanden ten minste 20 procent omzetverlies hebben, kunnen vanaf 1 maart 2020 een tegemoetkoming krijgen. Deze tegemoetkoming is maximaal 90 procent van de loonsom, afgezet tegen het omzetverlies. Voor seizoensbedrijven  blijkt de regeling niet optimaal, zo blijkt uit dit artikel. 

Met deze rekenhulp kunt u het percentage omzetverlies over een periode van 3 maanden berekenen. Dit percentage moet u opgeven bij de aanvraag van een tegemoetkoming NOW.

Versoepeling betalingsuitstel Belastingdienst

Ondernemers en zzp’ers die in de problemen komen door de coronacrisis, kunnen vragen om uitstel van betaling. Deze uitstelaanvraag wordt nu verder versoepeld: het aanvragen voor alle ondernemers wordt eenvoudiger, geldt voor meer belastingen en het wordt voor kleine ondernemers makkelijker om langer dan drie maanden uitstel te krijgen. 

Bekijk het nieuws op de site van de Belastingdienst

Overijssel: half miljoen euro voor gemeenten die samen willen werken tijdens coronacrisis

  Graag brengen we een nieuwe en enorm kansrijke financieringsregeling bij u onder de aandacht. Bedoeld om uw creatieve idee voor productontwikkeling extra te ondersteunen met financiële middelen. De regeling ‘Crisisarrangementen’ is opgesteld om samenwerkingen tussen gemeenten, ondernemers en vastgoed te stimuleren en versterken in binnensteden en stedelijke gebieden in Overijssel. Een voorwaarde is dat de aanvraag een collectief plan is, dat betekent dat meerdere publieke en private partijen hieraan samenwerken.  Er is €500.000 extra beschikbaar gesteld voor deze regeling. Hier vindt u meer informatie. 

 Miljoen euro extra uit voor innovatie in het MKB
De provincie Overijssel trekt een miljoen euro extra uit voor innovatie in het MKB. De belangstelling voor de regeling MKB Innovatie Topsectoren (MIT) is zo groot, dat er veel meer aanvragen zijn dan we kunnen honoreren. Juist nu wil de provincie ondernemers helpen om zich voor te bereiden op de toekomst. Daarom is het budget voor onderzoeken naar de haalbaarheid van innovaties verdubbeld van 1 naar 2 miljoen euro.

NOW

Het kabinet introduceert de tijdelijke maatregel   Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Vanaf 6 april kunnen ondernemers de tijdelijke maatregel aanvragen. Hierdoor kunnen loonkosten tot maximaal 90% vergoed worden door het UWV. Voorwaarde om in aanmerking te komen is dat ondernemers voor de komende drie maanden minimaal 20% omzetdaling hebben en het reguliere salarisblijven doorbetalen. De regeling zal met terugwerkende kracht ingaan op 1 maart.

Voor concerns is het nu ook mogelijk de NOW aan te vragen, onder strikte voorwaarden. Er wordt nog onderzocht of er een extra vangnet kan komen voor flexwerkers die tussen de wal en het schip vallen en kijkt het kabinet naar seizoenswerk. Hier verwacht minister Koolmees de Tweede Kamer op korte termijn over te berichten.

TOZO

Ook de belastingdienst neemt maatregelen om ondernemers (inclusief zzp'ers) te helpen bij   betalingsproblemen   als gevolg van de coronacrisis. Verder is er de TOZO regeling  voor  zelfstandig ondernemers wiens inkomen onder bijstandsniveau is gedaald. Deze regeling vraagt u aan bij de gemeente waarin u woont.  Lees meer over de TOZO regeling.

Heeft u als ondernemer te weinig onderpand om geld te lenen? Informeer bij uw financier naar de mogelijkheden van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB). De BMKB vergroot het onderpand en daarmee ook de financierbaarheid van de onderneming, ook in de toekomst.

Met het borgstellingskrediet staat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor een deel garant voor bedrijven die een lening willen afsluiten.

Verruiming BMKB-regeling   


De rijksoverheid  deelt ook belangrijke informatie via een subsidie- en financieringswijzer omtrent tegemoetkoming schade coronavirus.

Subsidie- en financieringswijzer   rijksoverheid

Handige websites en loketten

Een handige pagina van de Rijksoverheid. Welke ondernemers komen waarvoor in aanmerking en waar kun je het aanvragen? 

Ga naar de pagina van Rijksoverheid

Op de pagina van HISWA-RECRON vindt u  heel veel praktische informatie voor recreatie- en watersportbedrijven. Zo heeft HISWA-RECRON verschillende voorbeeldbrieven die u kunt gebruiken in communicatie naar medewerkers, klanten, gasten en instanties.

Helpdesk HISWA-RECRON voor recreatie- en watersportbedrijven


Op de website van Kamer van Koophandel vindt u veel informatie over regelingen voor ondernemers. Bovendien is het KvK Coronaloket, een samenwerking met MKB Nederland en VNO-NCW, telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur voor ondernemers­vragen

Corona-loket Kamer van Koophandel (KvK)  De Rijksoverheid en veiligheidsregio’s hebben onder meer de tijdelijke sluiting (in ieder geval tot en met 28 april 2020) van eet- en drinkgelegenheden opgelegd. Op deze pagina proberen wordt waardevolle informatie gedeeld voor horecaondernemers. De pagina wordt dagelijks geüpdatet met relevante informatie

Helpdesk Koninklijke Horeca Nederland

Loketten voor  andere sectoren


Er zijn veel ondernemers in de vrijetijdssector die ook  binnen een andere sector  actief zijn, bijvoorbeeld de combinatie  met de agrarische sector. Voor deze ondernemers zijn er verschillende loketten en regelingen. LTO bundelt het belangrijkste nieuws en de maatregelen.

Ga naar de coronapagina van LTO

De retail is ook een  sector die nauw verbonden is met de vrijetijdssector. Onder andere InRetail deelt veel informatie,  actualiteiten en handige tips en tools. Een deel van  de dienstverlening is alleen  beschikbaar voor leden.

Bekijk de pagina van InRetail

Stichting Cultuur+Ondernemen is hét kenniscentrum voor ondernemerschap in de cultuursector. Zij hebben bronnen verzameld met relevante informatie en u kunt er terecht met vragen.

Ga naar de website van Cultuur+Ondernemen

Meldpunt Logistiek Regio Zwolle staat ondernemers bij. Het doel is om vraag en aanbod naar medewerkers en middelen bij elkaar te brengen en elkaar te ondersteunen. En uiteraard wordt er ook meegedacht aan oplossingen voor knelpunten.

Voor de duidelijkheid, het Logistiek Netwerk heeft geen zak met geld klaarstaan om bedrijven in nood te helpen. ‘Maar we kunnen elkaar in deze tijd wel helpen door dit soort initiatieven te ontplooien en door naar elkaar om te kijken.' Dus heeft u een vraag of hulp nodig? Of kunt u diensten of middelen aanbieden?

Neem dan contact op met het Meldpunt Logistiek Regio Zwolle

Diverse partners, instellingen en kennisbanken delen het laatste nieuws omtrent de gevolgen van het coronavirus, geven tips en benoemen  de gevolgen voor de (vrijetijds)economie:

Toolkit  voor ondernemers van het Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven

Kennisbank Pleisureworld-NRIT

VNO-NCW Midden

Kijk dagelijks op onze pagina corona updates voor nieuwe trends, publicaties en onderzoeken

Heeft u vragen over de gevolgen van alle corona-maatregelen voor uw bedrijf?   Neem contact op met onze helpdesk

Creatieve ideeën van & voor ondernemers

Er ontstaan in tijden van crisis hartverwarmende initiatieven en creatieve 'omdenk' ideeën om de sectoren die het hardst zijn getroffen door de coronauitbraak een hart onder de riem te steken of te ondersteunen. Zo ook in de vrijetijdssector. Heb je zelf goede suggesties of wil je sparren hierover? Neem contact met ons op via info@marketingoost.nl of telefonisch via 038-4216798.

Bekijk creatieve ideeën van en voor ondernemers