Een leefbaar, aantrekkelijk Overijssel voor bezoeker én inwoner
De komende jaren komen er veel grote opgaves op Overijssel af. Overheden, natuurorganisaties, ondernemers en bewoners kijken op verschillende manieren naar hoe Overijssel zich zou moeten ontwikkelen als het gaat om het landschap. Extra belangrijk dus om daarbij extra aandacht te geven aan hoe we dat landschap (be)leefbaar houden voor bewoners én bezoekers. Met onze dienst destinatieontwikkeling spelen we vanuit de vrijetijdseconomie een rol in actuele maatschappelijke vraagstukken, zoals leefbaarheid, mobiliteit en het behoud van voorzieningen.

Bestemming in balans

Samen werken we aan een bewuste bestemming. Dat betekent dat groei in toerisme en recreatie in balans blijft met de leefbaarheid in de provincie maar ook dat ondernemers hun bedrijf kunnen laten groeien. We willen ondernemingen zien groeien, wat weer leidt tot economische groei en werkgelegenheid, zonder dat dit negatieve gevolgen heeft voor natuur en bewoners.

Toerisme in een bredere context

Om te komen tot een gebiedsvisie die aan alle ambities voldoet, moet verder gekeken worden dan de sector toerisme. We zoeken daarom proactief naar samenwerkingen in andere sectoren en thema’s. Denk aan retail, natuur, duurzaamheid, zorg en onderwijs. Een aantrekkelijke bestemming hangt immers altijd samen met andere onderdelen; zo geeft toerisme een boost aan retail, zorgt retail voor werkgelegenheid, wat de leefbaarheid van de omgeving aantrekkelijker maakt voor bewoners, wat motiveert om investeringen te doen in het gebied en waardoor op zijn beurt de omgeving aantrekkelijker wordt voor toeristen. We stemmen een gezamenlijke toekomstvisie met elkaar af en kunnen daar zodoende keuzes voor toerisme en recreatie aan koppelen: wat past wel, wat past niet?

Ook trekken we samen op met andere regio’s. Zo is het Wetland Center in Weerribben-Wieden niet alleen een poort naar Overijssel, maar ook naar bijv. Friesland en Flevoland.

Van visievorming tot monitoren en bijsturen
Gebiedsmanagement is enerzijds het daadwerkelijk zorgdragen voor de te maken ontwikkelingen d.m.v. programma’s en anderzijds het monitoren en bijsturen van de dagelijkse uitdagingen die hieruit voortkomen. Waar wij ons zoal op richten:

Visievorming: voor elke regio in Overijssel is er een roadmap om richting te geven, inzichtelijk te maken waar de vrijetijdseconomie aan bijdraagt en hoe we daar komen.

Smart mobility: we verkennen betere vervoersmogelijkheden, startpunten en routes en maken deze oplossingen meetbaar.

Thematisering: ieder gebied heeft een thema of icoon dat uniek en bepalend is voor de regio. Dit biedt kansen voor ontwikkeling van het gebied en het aanbod. Zo staat Twente cultuurhistorisch bekend om de textielindustrie. Een icoon zou het museumpark Roombeek in Enschede kunnen zijn, maar door heel Twente heen zijn er dingen van zichtbaar. Dit kun je faciliteren door het bijvoorbeeld het ontwikkelen van een route en bieden van informatie.

Doelgroepen: op welke doelgroep(en) kan een regio zich richten en wat is er nodig voor deze groep(en)? De leefstijlmonitor is een handige tool, maar je kunt er ook voor kiezen aanbod te ontwikkelen voor een minder massale doelgroep. Bijvoorbeeld: in het Vechtdal richt een deel van de ondernemers zich op toegankelijkheid van accommodaties en attracties.

Seizoensverlenging: om drukte in het hoogseizoen en omzetverlies in het laagseizoen zoveel mogelijk te voorkomen, is seizoensverlenging voor veel regio’s en ondernemers wenselijk. Ook bezoekers kunnen hiervan profiteren: zo hoeven bezoekers die bijvoorbeeld graag Giethoorn bezoeken deze bestemming niet te mijden, maar kunnen zij er prima op een ander moment terecht. Afhankelijk van de behoeften van ondernemers kunnen zij zelf acties ondernemen, als het aanpassen van de openingstijden, nieuwe producten ontwikkelen of hun profilering wijzigen (zie ook onze dienst: aanbodontwikkeling).

 

In de praktijk

Rust- en druktezones in Nationaal Park Sallandse Heuvelrug
Het gebied van het Nationaal Park wordt uitgebreid tot aan haar natuurlijke grens bij de Lemelerberg en het gebied wordt opgedeeld in rust- en drukte zones. Vervolgens wordt van de druktezones bekeken wat het gebied maximaal kan hebben en welke kansen er liggen aan productontwikkeling, passend bij het gebied.

Regiodeal Vechtdal
Samen met alle betrokken stakeholders – denk aan overheden, waterschappen, natuurorganisaties en ondernemers – bedenken we oplossingen op het gebied van o.a. waterveiligheid, biodiversiteit, duurzame landbouw en economische groei.

“Bij het ontwikkelen van gebieden zoeken we naar de juiste balans: we stimuleren de vrijetijdseconomie en houden het gebied leefbaar voor bewoners. We kunnen ook een belangrijke rol spelen bij maatschappelijke vraagstukken, zoals mobiliteit en het behoud van voorzieningen.”

Wendy Weijdema, Manager Strategie, Onderzoek & Innovatie

Aanbodontwikkeling als schakel tussen onze diensten

Een aantrekkelijke en leefbare bestemming bereik je door aanbod te ontwikkelen dat gasten aanspreekt. Zowel regio’s als ondernemers zullen (blijvend) in moeten spelen op behoeften, trends en ontwikkelingen. Wij ondersteunen hen door te adviseren vanuit een overkoepelende gebiedsvisie. Wat is het onderscheidend vermogen van de regio en welke doelgroepen willen we bereiken? Vanuit onze dienst Gebiedsontwikkeling stellen we samen met stakeholders de gebiedsvisie op.

Alle beslissingen die we nemen bij aanbodontwikkeling worden gedreven door Smart data. Dankzij Smart data weten we wat trends en ontwikkelingen zijn, in welke gebieden extra aandacht nodig is en wat het gedrag van potentiële bezoekers is. Bovendien weten we welke potentie er is voor aanbodontwikkeling, door bijvoorbeeld de diverse vitaliteitsonderzoeken en onze Kansenkaart.

Het aanbod dat wij stimuleren en aanjagen, draagt bij aan de positionering van de regio. Zo kan team Branding de regio op de kaart zetten.

Aanbod ontwikkelen: zo pakken we dat aan

Met de gebiedsvisie en smart data als startpunt jagen we aanbodontwikkeling aan in gesprekken met ondernemers, overheden en andere stakeholders. We laten hen inzien welke kansen er liggen en hoe ze deze kunnen pakken. Ook komen ondernemers en overheden zelf bij ons met ideeën die ze graag samen met ons verder willen ontwikkelen. Zo worden bijvoorbeeld seizoensproducten vaak gezien als de kracht van een regio – hoe zet je aantrekkelijke concepten neer waarmee je ook buiten het seizoen bezoekers kunt trekken? Welke subsidies zijn er beschikbaar? Welke stappen moeten er ondernomen worden? Zijn er mogelijke samenwerkingen aan te gaan om van een lokaal idee een regionale aanpak te maken?

Wij stellen altijd het algemene gebiedsbelang voorop. Wij helpen daarom bij het ontwikkelen van aanbod dat de gehele regio beter op de kaart zet. Hierbij houden we rekening met de belangen van zowel ondernemers en bezoekers als bewoners. We doorlopen een aantal fases:

  • Ideevorming
  • Onderzoek
  • Conceptontwikkeling
  • Business case (als extra mogelijke dienstverlening)
  • Marktintroductie
  • Doorontwikkeling

Elk project is maatwerk. Bovenstaande gebruiken we als rode draad door de ontwikkeltrajecten. We doorlopen de fases vaak met externe deskundigen, om de juiste expertise en kwaliteit te borgen.

Voorbeeld: melkbussen in het Vechtdal

Een boerderijcamping in Hardenberg heeft zelf veel innovatieve en bewuste ideeën voor het ontwikkelen van hun aanbod. Duurzaamheid en circulariteit staan bij hen hoog in het vaandel en daarom bedachten zij manieren om van duurzame en circulaire materialen nieuwe accommodaties te bouwen, passend binnen het verhaal van de agrarische sector. Dat bracht een uniek resultaat: de melkbus accommodatie. Dit idee bleef niet steken op alleen hun eigen camping: meerdere campings uit de regio omarmden de melkbus accommodatie. We breidden de beleving voor bezoekers uit door een melkbus route uit te stippelen, waarlangs je op circulaire fietsen van locatie naar locatie kunt toeren en bij verschillende ondernemers producten kunt verzamelen om er op de eindbestemming met een verzorgd recept een maaltijd van kunt bereiden.

“Om ook in de toekomst gasten aan te blijven trekken en te verrassen is creatief, innovatief en onderscheidend aanbod nodig.”

Thea Paassen

Meer weten over destinatieontwikkeling?

Ben je benieuwd naar meer voorbeelden of wil je weten wat we voor jouw regio of organisatie kunnen betekenen? Neem gerust contact met ons op.

Contact
Fill 1